Skip to content

OM PROSJEKTET

BILDER AV BILDER AV BENDIK
”BABAB” eller Bilder av bilder av Bendik, er et animasjonsprosjekt som handler om kunst, skapende aktivitet og kreativitet. Rammen for prosjektet er 100 årsjubileet for fødselen til kunstmaleren Bendik Riis i 2011. Prosjektet har som mål å stimulere til barn og unges egen skapende aktivitet og samtidig formidle kunnskap om og interesse for kunst generelt, og Bendik Riis spesielt. Gjennom verksteder og formidling for elever i grunnskolen, skal bilder av Bendik Riis inspirere til nye bilder i form av animasjonsfilmer. Verkstedene ledes av animatører og bildekunstner og kunstformidler. Produksjonene skal formidles på eget nettsted, samt på E6 Østfold Medieverksteds egen kanal på Vimeo. Her vil nye bilder skapes rundt bildene til Bendik Riis, hans stil og formspråk, hans temaer og hans liv.

Elevene som deltar i verkstedene skal introduseres for kunsten til Bendik Riis. Vi vil behandle ulike sider ved hans kunst; Bendik som romantiker, surrealisten, byplanleggeren og ”outsideren”. Dette skal være inngangsport til elevenes egne arbeid med tegning og animasjon. Elevene skal sammen med kunstformidleren tilnærme seg tema og diskutere dets relevans i dag. Så starter planleggingen av en egen tilnærming til bildet inspirert av kunstverket. Vi vektlegger at prosessen skal være konkret som gjør det enkelt å forstå og delta. Dette gjelder både tilnærming til animasjon og video. Metoden skal inkludere elevene og teknologi ikke være et hinder for deltakelse. Deltakerne får et nært forhold til prosessen og aktiviseres i idéutvikling, planlegging, utforming av miljøer/figurer, animasjon, lydlegging, osv. Vi legger vekt på fantasi, lek og skaperglede å ønsker å inspirere deltakerne til å eksperimentere og prøve ut sine ideer.

OM NETTSTEDET
Nettstedet skal presentere resultatene fra verkstedene. Her skal vi se at et bilde blir til nye bilder og atter nye. Nettstedet skal inneholde biografiske fakta om Bendik Riis, bilder, tegninger, dikt oa relevant stoff om kunstneren. Ut fra dette skal vi bygge en samling av animasjon som er produsert på verksteder. Vi ønsker også å peke videre til en utvidet referanseramme for kunsten til Bendik Riis, og dermed utnytte nettmediet. Dermed håper vi også nettstedet kan fungere som en døråpner inn i et større kunstnerisk landskap for elevene.

KOMPETANSE I PROSJEKTET
Utvikling av kunstfaglig metode: Anja Bjørshol, billedkunstner og kunstformidler. Jobber med kunstformidling ved Galleri F15 og Momentum kunsthall.

Animasjonsfaglig og pedagogisk kompetanse: Animatørene ved E6 som har lang erfaring som instruktører for barn og unge. Eirin Handegard, Gitte Ous, Catherine Plunkett

E6 ØSTFOLD MEDIEVERKSTED

E6 Østfold Medieverksted er en del av Kulturskolen i Fredrikstad. Vi er et kommunalt og fylkeskommunalt kompetanse og ressurssenter innen skolering og bruk av animasjon og digitale medier. Vi retter oss spesielt mot barn og unge i fylket, men driver også aktivitet i både inn- og utland. Vi arrangerer verksteder, kurs og studier i samarbeid med blant annet Den kulturelle skolesekken, skoleverket, Høgskolen i Østfold, kunst- og filminstitusjoner og i forbindelse med diverse festivaler.